Pomoc dla dzieci i rodziców

Konsultacje psychologiczne

Obejmują od jednego do trzech spotkań mających na celu zorientowanie się w problemie pacjenta i podjęcie decyzji dotyczącej dalszej formy, tak w sprawach osobistych jak i w relacjach z innymi. Rozmowa z terapeutą ma na celu pomoc w zrozumieniu siebie, swej sytuacji życiowej oraz rozumieniu innych poprzez spojrzenie na własne problemy z różnych perspektyw.

Psychoterapia indywidualna młodzieży i osób dorosłych


Jest to cykl regularnych spotkań mających na celu wprowadzenie istotnych zmian w sposobie postrzegania i funkcjonowania osoby poszukującej pomocy. Jest to praca nad trwałą zmianą postaw i podejścia do życia. Pozwala na odkrycie nieświadomych powodów zachowań, które uniemożliwiają życie w satysfakcjonujący sposób, przyjrzenie się własnym problemom i lękom.

Psychoterapia indywidualna toczy się w oparciu o relację terapeutyczną i dialog terapeutyczny, mający pomóc pacjentowi m.in. w rozumienia dróg, na jakich dochodzi on do formułowania swoich sądów. Interwencje werbalne terapeuty przeplatają się z pojawiającym się nowym rozumieniu doświadczenia pacjenta dotychczas nie ujmowanym w tym dialogu w taki sposób. Podstawowym narzędziem psychoterapii jest rozmowa. Rozumienie pacjenta jest pierwotne w stosunku do interwencji terapeutycznej, mającej charakter wypowiedzi terapeuty lub też wyrażającej się w rezygnacji w danym momencie.

Spotkania odbywają się raz w tygodniu, jedno spotkanie trwa 50 minut. Pierwsze z nich mają charakter konsultacji, z których każda trwa również 50 minut. Umożliwiają określenie problemu osoby zainteresowanej pomocą i określenie jej formy. Czas trwania procesu terapeutycznego uzależniony jest m.in. od charakteru problemu.

Psychoterapia indywidualna dzieci

W psychoterapii dzieci uwzględnia się fakt, że dzielenie się uczuciami i rozwiązywanie konfliktów odbywa się nie tylko w rozmowie, ale również podczas zabaw i różnych innych zajęć, gdy dzieci rysują i malują, budują z klocków itp. Najważniejsze w psychoterapii jest wytworzenie się właściwej relacji między pacjentem a terapeutą. Dziecko musi mieć poczucie komfortu psychicznego, bezpieczeństwa i zrozumienia. W atmosferze wzajemnego zaufania dziecko swobodnie wyraża swoje myśli i uczucia, a to jest warunek, by wyniosło jak największe korzyści z terapii. Psychoterapia pomaga dziecku na wiele sposobów. Poza tym, że daje mu wsparcie emocjonalne, uczy także rozwiązywania konfliktów, rozumienia własnych uczuć i wczuwania się w uczucia innych osób. Celem psychoterapii może być osiągnięcie poprawy w zakresie objawów lub poprawy polegającej na zmianach postaw i pewnych cech osobowości (zredukowanie poziomu lęku, podwyższenie samooceny). Czas trwania psychoterapii zależny jest od indywidualnego przypadku ? im zaburzenia są poważniejsze, tym jest dłuższy.

Pomoc psychologiczna w kryzysie

Pomoc w przypadku zdarzenia losowego lub nowej, trudnej sytuacji życiowej, w której zawodzą znane wcześniej sposoby radzenia sobie. Jest to terapia zorientowana na pojedynczy problem życiowy, który pojawił się stosunkowo niedawno i nastawiona na jego rozwiązanie. Celem pomocy psychologicznej w kryzysie jest powrót do formy psychicznej sprzed kryzysu. Jest możliwa do zastosowania w momentach, gdy człowiekowi wydaje się, że problemy przed którymi stoi przekraczają jego aktualne możliwości. Odbywa się w formie od 1 do 12 spotkań w częstotliwości ustalonej wspólnie z terapeutą.

Grupa terapeutyczna

Jeżeli chcesz poczuć się swobodniej w kontaktach z ludźmi, ze sobą, pokonać własne ograniczenia i zahamowanie to zapraszam Cię na grupę terapeutyczną. Grupa jest miejscem odkrywania ograniczeń stojących na drodze do dobrych kontaktów z innymi ludźmi i do bardziej satysfakcjonującego życia. Psychoterapia prowadzona jest w grupie zamkniętej tzn. że wszyscy członkowie grupy rozpoczynają i kończą leczenie w tym samym czasie.

Grupa liczy 8 ? 10 osób. W pierwszym kroku proponuję konsultację psychologiczną. Jej celem jest poznanie zakresu trudności z jakimi Państwo przychodzicie. Konsultacje mają postać indywidualnych spotkań z psychoterapeutą.

Socjoterapia dzieci i młodzieży

Socjoterapia jest formą pomocy psychologicznej adresowaną do dzieci i młodych ludzi w okresie dorastania. Celem zajęć socjoterapeutycznych jest eliminowanie przyczyn i przejawów utrwalonych zaburzeń zachowania, utrudniających realizację zadań życiowych. Umiejętność rozumienia siebie i innych, oraz poprawę własnego funkcjonowania w relacjach z innymi zdobywa się w wyniku spotkań kilkuosobowej grupy, raz w tygodniu, podczas których zachodzące zdarzenia dostarczają nowych doświadczeń w byciu z samym sobą i innymi ludźmi. Spotkania odbywają się w atmosferze afirmacji, czyli dostrzegania i podkreślania pozytywnych cech, dokonań i zdolności. Rola terapeuty polega na stwarzaniu takich sytuacji podczas zajęć, np. gry, ćwiczenia, rozmowy, praca w kręgu, techniki wyobrażeniowe, burza mózgów, prace plastyczne, odgrywanie scenek.

Uczestnictwo w zajęciach socjoterapeutycznych z jednej strony może spowodować wzrost motywacji do zmiany, z drugiej zaś przyczynić się do zmniejszenia, a nawet ustąpienia zakłóceń w zachowaniu i pozwolić na dalszy konstruktywny rozwój osobisty i społeczny. Zajęcia te są okazją do wypróbowania i wyćwiczenia nowych sposobów zachowania oraz nabycia nowych umiejętności, takich jak: asertywność, podejmowanie decyzji, empatia, radzenie sobie w trudnych sytuacjach, poszukiwanie wsparcia i pomocy, komunikacja emocji, poznawanie mechanizmu uzależnień.

Zajęcia socjoterapeutyczne przeznaczone są dla dzieci i młodzieży mających trudności:

1.z nauką:

  • brak motywacji do nauki
  • deficyt koncentracji uwagi, nadpobudliwość psychoruchowa
  • brak sukcesów, mimo znacznych nakładów pracy i energii

2.w relacjach z innymi ludźmi:

  • osamotnienie, poczucie bycia niezrozumianym
  • przeżywanie poczucia mniejszej wartości
  • agresja

Przewodnią ideą socjoterapii jest zmniejszenie lub likwidowanie urazowych sądów o sobie i innych, zmiana zaburzonych zachowań oraz wspieranie i stymulowanie rozwoju emocjonalno ? społecznego.